ช่วงสีปกติ (Normal color range)

โดยสถาบันอัญมณีศาสตร์ระดับสากลได้ใช้ตัวอย่างนี้สำหรับคนไทยแล้ว การเรียกสีเพชรจะใช้คำว่า“น้ำ”ในการระบุแต่ละสีของเพชร โดยเริ่มต้นที่ น้ำ100 (น้ำร้อย), น้ำ99, น้ำ98, น้ำ97 และจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ
โดยสถาบันอัญมณีศาสตร์ระดับสากลได้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษในการจัดเรียงลำดับสีเพชร เริ่มต้นที่ D (D color), E, F, G จนถึง Z  ซึ่งสี D – Z ถูกจัดเป็น ช่วงสีปกติ (Normal color range) และสามารถเทียบกับ “น้ำ” ของคนไทยได้ คือ สีD = น้ำ100, สีE = น้ำ99, สีF = น้ำ98, สีG = น้ำ97 เป็นต้น ทั้งนี้ การตรวจสอบสีเพชรขึ้นอยู่กับระดับความสว่าง/เข้ม(tone) และความอิ่มตัว(saturation)ของสีเพชรเป็นสำคัญ โดย normal color range ถูกอธิบายได้อย่างคร่าวๆเป็น5กลุ่ม ดังนี้
1.สีD – F : ถูกจัดว่าไร้สี (colorless) โดยสีDและE เรียกว่าไร้สีอย่าง  สิ้นเชิง และ สีFเมื่อวางในลักษณะคว่ำ (face-down) จะเริ่มเห็นสีจางมากๆ ความแตกต่างระหว่าง3สีนี้ถือว่าต่ำมาก หรือเรียกได้ว่าแทบแยกได้ยาก ยิ่งในขนาดต่ำกว่า25ct.จะแยกได้ยากมาก ถึงอย่างไร ก็ตาม สีในกลุ่มนี้ถือว่ามีมูลค่าสูงสุด และราคาก็ไต่สูงตามมูลค่าของ สีเพชรเช่นกัน
2.สีG – J : ถูกจัดว่าเกือบไร้สี (near-colorless) โดยเพชรในกลุ่มสีนี้    จะสังเกตว่าไร้สีเมื่อวางในลักษณะหงาย (face-up) แต่จะสังเกตสี    จางๆเมื่อวางในลักษณะคว่ำ โดยสีGจะสังเกตสีจางน้อยกว่าสีอื่นๆใน   กลุ่มตามลำดับ สำหรับผู้บริโภคที่ยังดูสีเพชรไม่ชำนาญ อาจจะไม่ชินกับสีจางของเพชร ด้วยเหตุนี้ เพชรในกลุ่มสีนี้จึงเป็นที่นิยมนำมาฝังในตัวเรือน เพราะตัวเรือนสามารถกลบสีของเพชรให้สังเกตสีได้ยากยิ่งขึ้น และ เหตุผลอีกประการก็คือ เพชรในกลุ่มสีนี้มีราคาไม่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับราคาของเพชรในกลุ่มสีแรก
3.สีK – M : ถูกจัดว่าสีอ่อน (faint) โดยเพชรในกลุ่มสีนี้จะสังเกตสีอ่อนเมื่อวางในลักษณะทั้งหงายและคว่ำ โดยสีKจะสังเกตสีอ่อนน้อยกว่าสีอื่นๆในกลุ่มตามลำดับ อย่างไรก็ดี เมื่อฝังในตัวเรือนแล้ว เพชรขนาดเล็กจะสังเกตสีได้ยากกว่าเพชรขนาดใหญ่ กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเริ่มสังเกตสีเหลืองอ่อนได้ง่ายด้วยตาเปล่าในเพชรขนาดใหญ่
4.สีN – R : ถูกจัดว่าสีเหลืองอ่อนมาก (very light yellow) โดยเพชรในกลุ่มสีนี้จสังเกตสีเหลืองอ่อนมากเมื่วาง
ในลักษณะทั้งหงายและคว่ำ โดยสีNจะสังเกตสีเหลืองอ่อนน้อยกว่าสีอื่นๆในกลุ่มตามลำดับ และ เพชรในกลุ่มสีนี้ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ผู้บริโภคจะสังเกตสีเหลืองอ่อนได้ง่ายถึงแม้เพชรถูกฝังในตัวเรือนแล้วก็ตาม
5.สีS – Z : ถูกจัดว่าสีเหลืองอ่อน (light yellow) โดยเพชรในกลุ่มสีนี้จะสังเกตสีเหลืองอ่อนอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะวางเพชรในลักษณะหงายหรือคว่ำ และ ไม่ว่าจะเป็นเพชรร่วงหรือถูกฝังในตัวเรือนแล้ว เมื่อใดก็ตามที่สีของเพชรเริ่มเข้มเกินช่วงสีปกติ (normal color1
 range) แล้ว เพชรเหล่านั้นจะถูกจัดให้เป็นเพชรสีแฟนซี (fancy colored diamonds) โดยเริ่มต้นที่สีแฟนซีเหลืองอ่อน (faint light yellow) และนั่นยังส่งผลให้เพชรสีแฟนซีมีราคาสูงตามด้วย
 ทั้งนี้ ในการดูหรือตรวจสอบสีของเพชร ผู้บริโภคควรเลือกดูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วย เพราะสภาพแวดล้อมรอบข้างสามารถส่งผลกระทบกับสีเพชรที่สังเกตได้ไม่มากก็น้อย และ ผู้บริโภคควรดูสีเพชรภายใต้แสงกลางวันหรือเทียบเท่า (daylight-equivalent) และ แสงไฟนีออนสีขาว (fluorescent light) ควบคู่กันไป โดยเลือกใช้วัสดุชนิดเนื้อผิวด้านสีขาวในการวางเพชร เช่น กระดาษขาว หรือ ถาดสีขาว เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *