เพชรกับการเรืองแสง (Fluorescence & Phosphorescence)

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เพชรจำนวนมากในตลาดมีกัน นั่นคือ การเรืองแสง ซึ่งเกิ1ดขึ้นเมื่อเพชรปลดปล่อยแสงออกมาหรือเรืองแสง เมื่อคลื่นแสงเหนือม่วงหรือยูวี (UV: ultraviolet) ทำปฏิกิริยากับอะตอมภายในเพชร โดยประมาณ
1ใน3หรือ35%ของเพชรที่ซื้อขายกันในตลาดจะมีการเรืองแสง และส่วนมากจะเรืองแสงสีฟ้าในระดับเข้มถึงอ่อนต่างกันไป หรือส่วนน้อยจะเรืองแสงสีอื่นๆก็มี(สีเขียว สีส้ม สีนำ้ตาล และอื่นๆ)
ผู้บริโภคบางรายอาจเกิดความตกใจหรือสงสัย เมื่อสวมใส่เครื่อประดับ
ภายใต้แสงแบล็คไลท์ (black light) แล้วพบว่าเครื่อง3ประดับของตนเรืองแสงออกมา นั่นไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ฉะนั้นร้านเครื่องประดับควรอธิบายถึงปรากฎการณ์นี้ให้ผู้บริโภคเข้าใจ ในกรณีของเพชรใบเซอร์ ข้อมูลการเรืองแสงของเพชรจะถูกอธิบายระดับการเรืองแสงดังนี้:

GIA : None, Faint, Medium, Strong, Very strong (จากไม่เรืองแสงถึงเรืองแสงระดับเข้มสุด)
                            HRD: Nil, Medium, Slight, Strong (จากไม่เรืองแสงถึงเรืองแสงระดับเข้มสุด)
โดยนักอัญมณีศาสตร์จะตรวจสอบการเรืองแสงของเพชรภายใต้คลื่นแสงชนิดย2าว (long wave UV radiation) หากเพชรเรืองแสงระดับเข้ม นักอัญมณีศาสตร์จะแสดงชนิดของสีที่เรืองตามหลังด้วยเช่นกัน การเรืองแสงเป็นคุณสมบัติทางธรรมชาติของเพชร ซึ่งในระยะยาวไม่มีการส่งผลกับสี,ความสะอาด,น้ำหนัก และเหลี่ยมของเพชรได้เลยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
โดยปกติ การเรืองแสงของเพชรแบบฟลูโอเรสเซ็นส์ (fluorescence) จะดับทันทีเมื่อปิดหรือเคลื่อนออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นแสงยูวี แต่ในบางกรณี เพชรยังคงเรืองแสงอยู่ ถึงแม้ว่าจะปิดคลื่นแสงยูวีแล้วก็ตาม ลักษณะการเรืองแสงแบบนี้เรียกว่า ฟอสฟอเรสเซ็นส์ (phosphorescence)4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *